top of page

Vestlandsk raudkolle

Vestlandsk raudkolle er et resultat av en sammenslåing mellom feet i Rogaland og lyngdalsfeet. Rasen er kjent for godt lynne, livlig temperament, god holdbarhet, gode bein og klauver, lett kalving, god fruktbarhet og helse. Mordyrinstinktet er også stort hos rasen. Raudkolla er nøysomme beitedyr både på innmark -og utmarksbeite. De utnytter gress i karrige beiter, der lauv og kratt er en viktig del av fóropptaket, og dermed holdes kulturlandskapet åpent. Rasen er også lett på foten, den er seig og kommer seg fram nesten overalt og lager ikke stygge beitetråkk.
På 1950 -og 60-tallet var raudkolla den dominerende rasen med over 60.000 dyr. I dag fins det omtrent 180 avlskyr
, og den er dermed kritisk trua.

bottom of page